شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت آرتا تجارت زرین

شرکت ایران پوشاک

شرکت گروه تولیدی فیاضی

شرکت مؤسسه ادیب

شرکت جوراب اسپرت جهانی

شرکت تک چرم

شرکت تولیدی پارسیان

شرکت تولیدی صنعتی تکمیل بافت

شرکت پاک ریس غرب

شرکت تولیدی رک ROC

شرکت تجهیزات ایمنی شهپر

شرکت کشباف میچکا

شرکت زرباف یزد

شرکت صنایع چرمی طاها

شرکت تولیدی عرفان حوله

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی