شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت آریا پود

شرکت تولیدی پارس بافت شیراز

شرکت همدان ریس

شرکت ایران تک نخ

شرکت کارخانه حریر بافی سلامت

شرکت صنایع نخ خوانسار

شرکت تولیدی و صنعتی صائین بافت

شرکت ساریس شمال (سهامی خاص)

شرکت تولیدی و بافندگی خزر نوشهر

شرکت خیمه ایران نوین

شرکت خیمه 121

شرکت خیمه ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی