شرکت های مؤسسات فرهنگی و هنری

شرکت فیلمسازی افراشات

حرکت کلیدی

موسسه ندای شادی ایرانیان

شرکت ستارگان ایرانیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی