شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت جهان فولاد غرب

شرکت ذوب آهن اردبیل

شرکت فولاد حدید یزد

شرکت آلو باند

شرکت زنجان برنز

شرکت فرو آلیاژ عالی ذوب کویر

شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان

شرکت تولیدی صنعتی کوشا تانکر

شرکت تولیدی و تجاری روان ذوب ماکو

شرکت زرنیا کو

شرکت پارس مولیبدان

شرکت صانع روی زنجان

شرکت مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی