شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت آلومینیوم خلیلی

شرکت سپاهان ذوب صنعت

شرکت پروفیل پارسیان هرندی

شرکت گروه تولیدی مهندسی صانع

شرکت پیچ و پرچ پارس

شرکت استیل ذوب سپاهان

شرکت ذوب آرای سپاهان

شرکت پژوهشگران فلز

شرکت سنا مدل

شرکت صنایع سیم تنیده سپاهان

شرکت توانا ذوب

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان

شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی