شرکت های غذایی و آشامیدنی

پخش قند وشکر ممتاز

شرکت پارس هستی آسیا

شرکت صنایع غذایی آرین طعم خزر

شرکت نشاسته ممتاز تهران

شرکت زرین ذرت

شرکت نگین تغذیه گلستان

شرکت الماس فروردین

شرکت کشت و صنعت لزیر سبز یاران

شرکت گروه صنعتی ناربن

شرکت آسیاب طلایی (دلوسه)

شرکت نشاسته خوشه زرین

شرکت پارس پرآور پویا (سالی)

شرکت بهین آزما شیراز

شرکت هدف عصر طلایی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی