شرکت های طراحی مهندسی خودرو

شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو

شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی