شرکت های صرافی ها

شرکت تضامنی فلاطون زاده و شرکاء

شرکت صرافی توسعه تعاون

شرکت صرافی شرفی

شرکت صرافی پارس

شرکت تضامنی نخ فروش و شرکاء

شرکت تضامنی تاج رضائی و شرکاء

شرکت تضامنی داود انصاری و شرکاء

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکاء

شرکت تضامنی زرین قلم و شرکاء (صرافی الیت)

شرکت تضامنی لطفعلی ای و نجومی

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی