شرکت های شیمیایی و پتروشیمی

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط

شرکت فناوران مغناطیس ایرانیان

شرکت صنایع شیمیایی بهروز

شرکت پروفیل کوثر

شرکت شناسا دارو سینا

شرکت هریس پلاستیک زمانی

شرکت پلی مش

شرکت شهریار پلاست

شرکت کیان کارامان

شرکت تند روان بهرو

شرکت توسعه صنعت فرایند باختر کرمانشاه

شرکت بازرگانی صنعتی

شرکت لارن شیمی (مسئولیت محدود)

شرکت در پلاستیک تهران

شرکت لیا نقش

شرکت جنرال فوم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی