شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری

شرکت نگین گلستان

شرکت ممتاز کوثر

شرکت مریم فورت

شرکت مجتمع مرغداری جم

شرکت آرشه زرین پویا

شرکت آشیانه سبز تهران

شرکت بازرگانی زرگرزاده

شرکت زعفران تک

شرکت زر بذر ایرانیان

شرکت مجتمع کشت و صنعت لانه مرغ

شرکت قارچ یکتای سپاهان

شرکت داروئی کشاورزFK

شرکت فرانامان پارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی