شرکت های دفاتر سازمان ملل

شرکت یونسکو

شرکت یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل)

شرکت یو ان اچ سی آر

شرکت فائو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی