شرکت های خوراک دام و طیور و آبزیان

شرکت میلاد مهاباد

شرکت فراگامان هزاره سوم

شرکت مرغداری میری

شرکت اصفهان

شرکت باران ریز راه ابریشم

شرکت فرآوری ماهی قشم

شرکت تولیدی صنعتی فسفر ایران (شفا)

شرکت آرونا (مسئولیت محدود)

شرکت دام کشاورز سامان

شرکت پولت پرور (مسئولیت محدود)

شرکت چینه

شرکت چاودانه

شرکت بهپرور

شرکت گلبار شیمی دانه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی