شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت ملک کاران

شرکت محرک صنعت اصفهان

شرکت جوانه ساخت و تولید

شرکت خورشید موتور

شرکت باسط خودرو جهان

شرکت اندیشه ایمنی خودرو

شرکت فرمان خودرو سپاهان

شرکت مهندسی کویر خودرو سپاهان

شرکت معارف صنعت و نوآوران

شرکت متین خودرو

شرکت فان

شرکت دینا پارت

شرکت پارس شمال

شرکت اسبیکا SBIKA

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی