شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا

شرکت تولیدی بازرگانی شبستری

شرکت جوش استارت

شرکت توان ساز فنر تهران

شرکت تهران ماشین

شرکت پیشرو تولید صنعت

شرکت پارت ایران

شرکت افتخار ایساتیس ایرانیان

شرکت ایران دقیق

شرکت بازرگانی صنعا

شرکت خدمات فنی تریلر رستمی

شرکت مهیاران صنعت سپاهان (میکو)

شرکت مهندسی لاستیک (مل)

شرکت میزان کار سیستم

شرکت گروه صنعتی برادران منوری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی