شرکت های خدماتی

شرکت نیما نوید آسیا

شرکت فجر روشن پارسیان (گروه پارسیان)

شرکت ارقام نگر

شرکت مؤسسه ثبتی شمس

شرکت مؤسسه نامی

شرکت عدالت دانش

شرکت غدیر

شرکت مشاوران امین پایتخت

شرکت مؤسسه ثبتی پارسه

شرکت مؤسسه ایمان

شرکت مؤسسه اندیشه

شرکت کیمیا کاردان

شرکت دیهیم صبا

شرکت حامی نیکان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی