شرکت های حمل و نقل

شرکت فجر اختر

شرکت تهران مارین

شرکت صحرا ترابر (مسئولیت محدود)

شرکت کشتیرانی صدف دریایی خلیج فارس

شرکت اسرع ترابر

شرکت دلتا بار

شرکت طوفان ترابر

شرکت ره گستر خراسان

شرکت آذر کیان طوس

شرکت آهو پای طوس

شرکت یکتا زمان خراسان

شرکت شایان کار خراسان

شرکت ره گشایان ترابر (مسئولیت محدود)

شرکت حمل و نقل تهرانی

شرکت سنگین بار عادل

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی