شرکت های تولید و پرورش آبزیان و محصولات آبزیان

مولابخش افراز

شرکت پارت سیرنگ

شرکت رفیع کنارک

شرکت فرآورده های دریایی میامی چابهار

شرکت همکاران خلیج چابهار

شرکت کنارک برودت سهامی خاص

شرکت فرآوری تابان دریاسهامی خاص

شرکت سارینای چابهارسهامی خاص

شرکت تعاونی یخسازی713تنگ

شرکت فرآورده های غذائی شایان کنارک

شرکت مجتمع کنسروسازی شیلان فرد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی