شرکت های تولید و پرورش آبزیان و محصولات آبزیان

شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت تعاونی دهکده میگو

شرکت جهان شیل

شرکت تولیدات مواد غذایی خلیج فارس سردخانه بازرگان

شرکت پودرماهی سرچیل بندر

حوروش

شرکت شیلا مهر

شرکت اروند پروتئین جنوب

شرکت صنایع غذایی مروارید خزر

شرکت مازند مه گستر س خ

شرکت تعاونی تولیدی مازند بالق ساری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی