شرکت های تولید میوه و سبزیجات (نباتات)

شرکت کوثر نوش کویر قم

مهتاب نوش قم

شرکت برتر نوش فرنوش

سردخانه اتحاد پایدار

شرکت صنایع غذایی نیکو نوش زرین

شرکت سردخانه قائم

شرکت سردخانه مهریخ قم

شرکت کشتارگاه صنعتی طیوربهاران قم

شرکت کشت و صنعت زیتون فدک سراج

شرکت شیرین عسل سبلان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی