شرکت های تولید میوه و سبزیجات (نباتات)

شرکت صنایع تبدیلی گلستان توسعه کشت وصنعت ملی

تعاونی تولید و بسته بندی ارمغان سبز قزوین

مشاوره و بازرگانی مهدکاران نوین

شیرین تاک مهر

همراه طبخ بانو

شرکت فرآورده های غذایی زرینه طعم واحد 2

شرکت فرآورده های غذایی زرینه طعم واحد 1

سرما سیستم کهن

شرکت اهورا تاک زرین

ارژن کشمش تاک

مهر آفتاب البرز

خشکبار سبحان تاک

کشت و صنعت نیک پارس

شرکت شستشو و بسته بندی کشمش دانه های رزتاک نگین

صنایع غذایی توان کاران آسمان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی