شرکت های تجهیزات و لوازم کشاورزی دامداری و مرغداری

شرکت کردان موتور

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی خاص)

شرکت فود چین (مسئولیت محدود)

شرکت اشتاد ایران

شرکت گسترش کشت تهران

شرکت صنایع آبزیان نیل پارس (مسئولیت محدود)

شرکت تکنو ژاله

شرکت نوساز صنعت

شرکت فنی طیوران تهران (مسئولیت محدود)

شرکت آبیاری قطره ای ایران دریپ

شرکت بازارگان کالا

شرکت آب آرا

شرکت کوشان اتصال

شرکت صنایع تصفیه سلیم آب

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی