شرکت های تجهیزات و لوازم کشاورزی دامداری و مرغداری

شرکت بازرگانی ریاضت

شرکت ره پویا جبهه سبز

شرکت پردیس طیور پارسیان

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپاش صنعت تهران

شرکت آبساران مکان

شرکت سازه کشت کاوه بوکان

شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران

شرکت سوان

شرکت اتا

شرکت تجهیزات مرغداری جام نو

شرکت مهندسی آب فشان جنوب

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار میثاق

شرکت بازرگانی ذلفنون

شرکت بازرگانی بختیاری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی