شرکت های تجارت و بازرگانی

شرکت پارس پرواد غرب

شرکت پارس عمران زرین

شرکت بازرگانی پوشش گستران محیط

شرکت پرشین آریا پمپ پیمان

شرکت زیبا پرداز

شرکت آویژه خاورمیانه

شرکت تجارت آروین شیشه

شرکت بازرگانی امیری

شرکت کیمیا گوهر وزین

شرکت گروه بازرگانی آسمان

شرکت بینا ساز پژوهش

شرکت افراز صنعت

شرکت ویستا مهر غرب

شرکت بازرگانی پایدار گامان قزوین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی