شرکت های تبلیغات بازاریابی و اطلاع رسانی

شرکت ماگنولیا رسانه پارس

شرکت پژوهشی بازار و رسانه امروز

شرکت سهند طراحان

شرکت گروه تبلیغاتی نمای2

شرکت توسعه اطلاع رسانی یادگار هنر

شرکت مؤسسه توسعه تبلیغات رسا

شرکت ایده گرافیک پویان

شرکت دفتر چاپ مهدی

شرکت کانون تبلیغاتی ساتراپ

شرکت کانون تبلیغاتی طراحان هنر پارس

شرکت پارسه طرح

شرکت پارسه فیلم

شرکت کاوش کار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی