شرکت های بخش ها و اتاق های بازرگانی خارجی در ایران

زرین تجارت مرجان

شرکت مرکز تجاری تایوان (تایترا)

شرکت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

شرکت اتاق بازرگانی ایران و کانادا

شرکت بخش بازرگانی تایلند

شرکت بخش بازرگانی بلژیک

شرکت بخش بازرگانی اتریش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی