شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت رهروان اهل طریقت

تعاونی2 موتور صنعت کردستان

کشش مفتول هورام

شرکت جزیره سبز آسیا کفپوش

شرکت روغن موتور طوفان شیمی شیراز

تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور

شرکت تولیدی صنعتی یاس پلاستیک زابل

شرکت رفاه سازان خودرو بلوچستان

شرکت تعاونی تصفیه دوم روغن موتور سراوان

شرکت رخش پرواز زاهدان

شرکت قطران شرق

شرکت پتروزرین پالایش ایرانیان

شرکت ره پویان نوین راه ابریشم

شرکت الماس روی زنجان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی