شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت صنعت گستران بازیافت فردا

شرکت صومعه پلاست گیل سهامی خاص

گرانول پلاست خزر سهامی خاص

شرکت تولیدی پاپوی نخ

تعاونی تولیدی پارت آلومین شمال

شرکت تعاونی پاک شهر گیل

شرکت تعاونی تولیدی گیل بازیافت

تعاونی تولیدی پلاستیک خزر

سریر تکران جنوب

شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو

بنیان صنعت کرمان

رفسنجان بازیافت

روغن موتور پردیس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی