شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت ایساتیس ارتباطات قندی سهامی خاص

شرکت اعتمادکاران عدالتسهامی خاص

شرکت کویرمشبک یزد

شرکت هوشمندکویریزد

شرکت تعاونی تجهیزات فلزی شهاب تفت

شرکت گرانول صدف کویر یزد

الیاف مقوایی وسرامیکی یاران یزد

یزدابزار

شرکت نورروغن روان یزد

پارسا ماشین همدان غرب

پارسا ماشین هکمتان

شرکت مهندسین لعل کیا

شرکت مجتمع فن آوری پسماند زیست

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی