شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

فولاد شکن مهر قزوین

آذر سام

پویا تفتان

صنعتی الیاف شکوهیه

شرکت سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم

شرکت احیاگران طبیعت سبز

شرکت صنایع بازیافت پیکره سیوند

شرکت لطف اله صادقی غریب دوستی

شرکت تعاونی پالایش پارسا شیمی قم

شرکت اروم اندیشه پارس

شرکت مهر شیمی سبلان

شرکت رنگین فلز سدید یزد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی