شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت نگین صنعت سبز

شرکت مهندسی پایش سیستم مهر

شرکت فرآور پلاستیک گلستان

شرکت گلستان پاک خودرو

شرکت ستاره اقبال پارلا فندرسک

شرکت تولید گرانول و بازیافت زمین پاک ترکمن

شرکت روغن موتور رهروان

شرکت گرگان صادق

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین

تعاونی بازیافت پلاستیک تاکستان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی