شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت پیشران انرژی

شرکت مهران شاد

شرکت پایا خودرو نوین

شرکت آزمون صنعت سبز (مسئولیت محدود)

شرکت بیسان پارس (مسئولیت محدود)

شرکت شکوفان توسعه

شرکت مدیریت پسماند

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی