شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت ترکان روی زنجان

شرکت روی صدرا زنگان

شرکت کود شیمی زنجان

شرکت شمش روی میهن

زنجان محرک نوین

شرکت بازیافت پلاستیک زنجان

شرکت پالایش فلزات رنگین پاسارگاد

شرکت تولیدپودرهای پروتئینه پروارنوین تهران

شرکت نیکو یافت ابهر

بتن نصر زنجان

شرکت مهدی پلاست زاگرس آسماری

شرکت بازیافت صدف جنوب

شرکت نورد و لوله اهواز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی