شرکت های بازیافت ضایعات و خرده های فلزی

شرکت گلستان پاک خودرو

فولاد شکن مهر قزوین

شرکت سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم

شرکت لطف اله صادقی غریب دوستی

شرکت اروم اندیشه پارس

شرکت رنگین فلز سدید یزد

شرکت ایساتیس ارتباطات قندی سهامی خاص

شرکت اعتمادکاران عدالتسهامی خاص

شرکت کویرمشبک یزد

شرکت هوشمندکویریزد

شرکت تعاونی تجهیزات فلزی شهاب تفت

یزدابزار

پارسا ماشین همدان غرب

پارسا ماشین هکمتان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی