شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت مؤسسه فرهنگی آموزشی کیش ایر

شرکت خانه عمران

شرکت دانشگاه شهرکرد

شرکت دانشگاه یزد

شرکت دانشگاه مازندران

شرکت دانشگاه اراک

شرکت دانشگاه تبریز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی