شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت فنی و مهندسی البرز تدبیر کاران

شرکت مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

شرکت آژانس توریستی مهر اندیش

شرکت مؤسسه زبان گلدیس

شرکت بنیاد ایران شناسی

شرکت موزه زمان

شرکت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

شرکت سازمان هواشناسی کشور

شرکت مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی کشور

شرکت مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت دانشگاه تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی