شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شرکت مرکز پژوهش متالورژی رازی

شرکت مرکز تحقیقات آب

شرکت مرکز ملی فضای مجازی ایران

شرکت پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

شرکت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

شرکت مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

شرکت مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

شرکت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

شرکت پژوهشگاه نیرو

شرکت مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج

شرکت مرکز تحقیقات پژوهشکده رویان

شرکت سازمان ملی استاندارد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی