شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت مؤسسه آموزشی خدمات هواپیمایی پیام

شرکت مؤسسه معرفت

شرکت خاک و سنگ

شرکت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

شرکت پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت مرکز تحقیقات مهندسی فارس

شرکت رایتک

شرکت مرکز تحقیقات فیزیک نساجی

شرکت مؤسسه اندیشه عدالت گستر ندا

شرکت مؤسسه آموزشی توسعه دانش افق (OLI)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی