شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت مؤسسه تحقیقات روابط عمومی

شرکت مؤسسه راهبران توسعه

شرکت آموزشگاه شیوا آوا

شرکت ایفاچی کار

شرکت سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

شرکت مرکز آموزش های هوایی (هما)

شرکت مجتمع فنی و حرفه ای نام ور

شرکت مؤسسه آموزش عالی کار

شرکت مؤسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی