شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت خزر آموز بندر

شرکت آموزشگاه فناوری اطلاعات تدبیر آتیه

شرکت مؤسسه زبان ملل

شرکت مؤسسه تخصصی گوهر شناسی گوهر پارسیان

شرکت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی ملی نفت ایران

شرکت مرکز زبان آریانپور و آریانا

شرکت مدیریت اطلاعات پویا مهارت

شرکت انتشارات سرآمد

شرکت مؤسسه زبان سرا

شرکت کار آئین بین الملل

شرکت مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی