شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت آموزشگاه اریکه تجارت

شرکت مهندسی آرمان توسعه پرگاس

شرکت پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

شرکت فراگیر تجارت نیکو FBC

شرکت آموزشگاه غواصی فناوری دریایی ایران

شرکت مؤسسه بین المللی توسعه و فن آوری افق

شرکت دانشگاه آزاد اسلامی یزد

شرکت مؤسسه ناجی اندیشه PLS

شرکت مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران

شرکت هنرستان هوانوردی مجمع صنعت (پسرانه غیر دولتی)

شرکت مؤسسه مطالعاتی شخصیت پردازی کودک

شرکت مجتمع فنی ایرانیان

شرکت گروه پژوهشی مهر

شرکت ستارگان ایرانیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی