شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری

شرکت فراز سامانه پرتو

شرکت انتشارات زبان سرا

شرکت فرصت آفرین قرن

شرکت کوش آور تجهیز

شرکت مؤسسه بین المللی آموزش خدمات گردشگری هوریزان

شرکت مهندسی پارس ایران (مسئولیت محدود)

شرکت مؤسسه فرهنگی آموزشی زبان سرای تهران

شرکت مؤسسه آموزشی دریا مجد

شرکت هولارجی

شرکت عصر اندیشه پیشرو

شرکت آموزشگاه کاشانه

شرکت آرمان پردازان عصر اندیشه

شرکت سفینه پرواز

شرکت قطب علمی سامانه های هوا فضایی

شرکت آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی