بانک و بیمه

شرکت توسعه هتل سازی دریا

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

شرکت بیمه معلم کد119

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش

شرکت کارگزاری رسمی بیمه کد4

شرکت خدمات بیمه ای اندیشه فردا (بیمه ایران) کد3

شرکت بیمه کارآفرین کد2

شرکت خدمات بیمه انرژی

شرکت بیمه تأمین صنعت برتر

شرکت نمایندگی2 بیمه ملت

شرکت صرافی پارس

شرکت بیمه ایران نمایندگی پذیرا

شرکت کارگزاری خدمات بیمه رفیع

شرکت نمایندگی135 بیمه سامان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی