بانک و بیمه

شرکت نیک اندیشان پارس

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین

شرکت خدمات بیمه ای پوشش صنعت البرز

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت بیمه ملت نمایندگی 2

شرکت امید تابان آسیا

شرکت بیمه تعاون

شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام

شرکت کارگزاری بیمه آرارات یاری گر

شرکت صرافی شرفی

شرکت بیمه دانا کد313

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی