بانک و بیمه

شرکت سرمایه گذاری پارسیان بنیان کیش

شرکت کارگزاری بهمن

شرکت امید ایرانیان

شرکت کارگزاری آگاه

شرکت طوس امید امین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی