بانک و بیمه

شرکت بیمه نوین کد3

شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات

شرکت بانک آینده

شرکت تضامنی تاج رضائی و شرکاء

شرکت بیمه حافظ

شرکت تضامنی داود انصاری و شرکاء

شرکت صندوق توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

شرکت مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

شرکت بانک سرمایه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی