ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت سازندگان گلخانه ایران

شرکت اتحادیه صادرکنندگان خشکبار

شرکت سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

شرکت ملی گاز

شرکت انجمن مدیریت ایران

شرکت اتحادیه گیاهان داروئی و فرآورده های غذایی ایران

شرکت سندیکای صنعت برق ایران

شرکت سندیکای دامپزشکی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی