ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران

شرکت نوسازی عباس آباد

شرکت سازمان پارکها و فضای سبز مشهد

شرکت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

شرکت نصر اصفهان

شرکت اداره کل راه و ترابری هرمزگان

شرکت معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

شرکت سندیکای کارخانجات چای شمال

شرکت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی