ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت انجمن صنفی تولید کنندگان شیرآلات بهداشتی

شرکت انجمن صنفی نان های صنعتی استان تهران

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت انجمن مدیریت کیفیت ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی