ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت انجمن صنفی رفوگران فرش دستباف تهران

شرکت انجمن مدیران صنایع

شرکت سندیکای تولید کنندگان موتور سیکلت ایران

شرکت انجمن گویندگان جوان تهران

شرکت انجمن مهندسی دریایی ایران

شرکت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

شرکت انجمن صنفی های مسافربری

شرکت آسایشگاه خیریه کهریزک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی