ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت خانه صنعت کاران ایران

شرکت انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

شرکت انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق

شرکت انجمن صنفی CNG کشور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی